بامشارکت قرارگاه پیشرفت حضرت ولیعصر عج بنیاداحسان ستاداجرایی فرمان امام (ره) شهرستان بهمئی ۹ موکب وهیئت درطرح اکرام واطعام غدیر شرکت نمودند.

در این طرح بامشارکت قرارگاه پیشرفت حضرت ولیعصر عج بنیاداحسان ستاداجرایی فرمان امام راین طرح مشارکت قرارگاه برای برخی ازهیئت ها به صورت نقدی وبرخی بااقلامی نظیر برنج ،روغ ...

بامشارکت قرارگاه پیشرفت حضرت ولیعصر عج بنیاداحسان ستاداجرایی فرمان امام (ره) شهرستان بهمئی  ۹ موکب وهیئت درطرح اکرام واطعام غدیر شرکت نمودند.

برنامه اطعام غدیر

اطعام غدیراطعام غدیراطعام غدیراطعام غدیراطعام غدیراطعام غدیراطعام غدیراطعام غدیراطعام غدیراطعام غدیراطعام غدیراطعام غدیراطعام غدیراطعام غدیراطعام غدیراطعام غدیراطعام غدیراطعام غدیراطعام غدیراطعام غدیر


انتهای پیام/