پنج شنبه، 22 اردیبهشت 1401

🔥🔥🔥 آیا ترور خبرنگار مسیحی شبکه الجزیره، بشکه باروت🛢💣 منطقه را منفجر خواهد کرد؟

🔥🔥🔥 آیا ترور خبرنگار مسیحی شبکه الجزیره، بشکه باروت🛢💣 منطقه را منفجر خواهد کرد؟

🔥🔥🔥 آیا ترور خبرنگار مسیحی شبکه الجزیره، بشکه باروت🛢💣 منطقه را منفجر خواهد کرد؟


انتهای پیام/