چهارشنبه، 14 اردیبهشت 1401

🎥 ⚖⚔🏴‍☠️گزارش تلخ نشریه فارن پالیسی از برخورد دوگانه و فاشیستی دولت آلمان با مهاجران افغان و اوکراینی!

🎥 ⚖⚔🏴‍☠️گزارش تلخ نشریه فارن پالیسی از برخورد دوگانه و فاشیستی دولت آلمان با مهاجران افغان و اوکراینی! 🔺 "اخراج پناهجویان افغان از خانه هایشان و تحویل آن به پناهجو ...

🎥 ⚖⚔🏴‍☠️گزارش تلخ نشریه فارن پالیسی از برخورد دوگانه و فاشیستی دولت آلمان با مهاجران افغان و اوکراینی!


انتهای پیام/